សេវាពិនិត្យ និងថែទាំព្យាបាល ជំងឺកាមរោគ

យើងមានផ្តល់នូវ សេវាពិនិត្យ ព្យាបាល និង ចាក់វ៉ាក់សាំង។ ជំងឺកាមរោគអាចឆ្លង តាមរយៈទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ។ ជំងឺកាមរោគខ្លះមិនមានរោគសញ្ញាទេ ដូច្នេះ វិធីតែមួយដែលអាចបញ្ជាក់បាន គឺការធ្វើតេស្ត។