ពិនិត្យ និង ព្យាបាលថ្លើមប្រភេទ សេ

មកធ្វើតេស្ត និង ព្យាបាលថ្លើមប្រភេទ សេ នៅគ្លីនិក ឈូកស។​ ជាទូទៅ ជំងឹថ្លើមប្រភេទ សេ អាចព្យាបាលបាន ហើយអ្នកដែល ឆ្លងជំងឺនេះគួរទទួលការព្យាបាល។​